Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Sunday, 21/04/24
Chúc mừng các Tập thể, Cá nhân tiêu biểu 06 tháng đầu năm 2021
Trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi…
Các sự kiện nổi bật 6 tháng đầu năm 2021
Dấu ấn 06 tháng đầu năm 2021
Vinh danh Tập thể tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021
VINH DANH CÁC TẬP THỂ TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Vinh danh LĐ, CBQL tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021
VINH DANH LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ QUẢN LÝ TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Vinh danh Người lao động tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021 – Khối Cơ quan Tập đoàn, Nhà máy Phenikaa
VINH DANH NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 KHỐI CƠ QUAN…
Vinh danh Người lao động tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021 – VCS, SSC, STV, Trần Long
VINH DANH NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 KHỐI SẢN XUẤT…
Vinh danh Người lao động tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021 – Phenikaa Huế, Hoá chất Phenikaa
VINH DANH NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 KHỐI SẢN XUẤT…
Vinh danh Người lao động tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021 – NM Điện tử thông minh Phenikaa, PRATI, Phenikaa MaaS, Sec G3
VINH DANH NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 KHỐI CÔNG NGHỆ,…
Vinh danh Người lao động tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021 – Trường ĐH Phenikaa
VINH DANH NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021  KHỐI GIÁO DỤC

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa