Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Friday, 19/07/24
Các sự kiện nổi bật 6 tháng đầu năm 2021
Dấu ấn 06 tháng đầu năm 2021
Vinh danh Tập thể tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021
VINH DANH CÁC TẬP THỂ TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Vinh danh LĐ, CBQL tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021
VINH DANH LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ QUẢN LÝ TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Vinh danh Người lao động tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021 – Khối Cơ quan Tập đoàn, Nhà máy Phenikaa
VINH DANH NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 KHỐI CƠ QUAN…
Vinh danh Người lao động tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021 – VCS, SSC, STV, Trần Long
VINH DANH NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 KHỐI SẢN XUẤT…
Vinh danh Người lao động tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021 – Phenikaa Huế, Hoá chất Phenikaa
VINH DANH NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 KHỐI SẢN XUẤT…
Vinh danh Người lao động tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021 – NM Điện tử thông minh Phenikaa, PRATI, Phenikaa MaaS, Sec G3
VINH DANH NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 KHỐI CÔNG NGHỆ,…
Vinh danh Người lao động tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021 – Trường ĐH Phenikaa
VINH DANH NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021  KHỐI GIÁO DỤC

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa