’38 bức thư RockeFeller viết cho con trai’ – Kim chỉ nam cho những người trẻ đang mơ hồ trên đường đời